Eurooppa-projekti -5. lk

Eurooppa-projekti - 5. luokka

Tutustutaan laaja-alaisesti ja innostavalla tavalla Euroopan maiden maantietoon, kulttuuriin ja historiaan suunnittelemalla kiertomatka Eurooppaan, toteuttamalla se virtuaalisesti ja  tekemällä monipuolisia tehtäviä kussakin kohdemaassa.

Sivun sisältö

 1. Opetusprosessi ja siihen liittyvät keskeiset materiaalit esitellään opettajalle ensin tiivistetysti
 2. Ohje, kuinka kokonaisuus tavoitteineen ja arviointikriteereineen esitellään oppilaille. (vaaleanpunaiset tekstit ohjaavat opettajaa)
 3. Yksityiskohtaisemmat työohjeet oppilaille
 4. Oppilaan tehtävät ennen “matkaa” ja matkalla tehtävät tehtävät eri kategorioissa
 • Keskeinen tavoite: Tutustutaan monipuolisesti Eurooppaan laaja-alaisia taitoja hyödyntäen ja kehittäen.
 • Ensisijainen kohderyhmä: 5. -luokka.
 • Projektin kesto: noin 40 h. (toteutettavissa myös suppeampana)
 • Toteutustapa: Projekti on rakennettu verkkoon, mutta sen vois myös tulostaa vihkoon liimattavaksi monisteeksi. Tuotoksena tekee Euroopan matkasuunnitelman Excel-pohjaan ja tekee “vierailemistaan” maista. Monisteet kootaan portfolioksi oman “passin” väliin.
 • Eteneminen: itsenäinen eteneminen, mahdollisuus yhteistyöhön, opettajalla mahdollisuus tsekata eteneminen esim. jokaisen käsitellyn maan jälkeen oppilaiden täyttämistä “passilomakkeista”
 • Eriyttäminen: valinnaisuus mahdollistaa eri tasoisten oppilaiden osallistumisen ja etenemisen omaan tahtiin
 • Integrointi eri oppiaineisiin: Projektin sisällöt sopivat hyvin ympäristötiedon lisäksi äidinkieleen (mm. monenlainen kirjallinen tuottaminen ja tietotekstit), uskontoon (mm. kristinuskon haarat, kirkkotaide ,islam) , matematiikkaan (tilastot), historiaan (antiikin perintö, Euroopan sodat), kuvaamataitoon, musiikkiin, englantiin ja myös liikuntaan. Projektin aikana opettaja voi siis luopua oppiainejakoisesta opetuksesta. Opettajan kannattaa tutustua tehtäviin ennakolta, jotta näkee, mitä eri aineiden oppisisältöjä projekti kattaa.
 • Tarvittavat välineet ja materiaalit: Oppilaat tarvitsevat Internet-yhteyden ja laitteen, tiedon etsimiseen. Muu materiaali on ladattavissa tältä sivulta (kohdat 1-3). Osa tehtävistä perustuu tiettyihin oppikirjoihin. Kirjojen puutteessa nämä tehtävät voi korvata muulla aineistolla. Projektin voi toteuttaa myös soveltuvin osin (esim. jättää Exceliin tehtävän matkasuunnitelman ja matkabudjetoinnin väliin). Keskeiset tältä sivulta löytyvät materiaalit ovat:

 

 1. Oppilaan tehtävänanto tekstit (alla). Opettaja voi kopioida alta oppilaan tehtävänannon käyttämälleen oppimisalustalle.
 2. Passi ja passin väliin tulevat maalomakkeet (erinomaisen arvosanan saaminen edellyttää kahdeksan maalomakkeen täyttämistä). Portfolion kantena toimiva oppilaskohtainen “Oma passi” kannattaa monistaa kaksipuoleisena vähän paksummalle paperille, niin siitä tulee kivan näköinen.

 

Lataa tulostusta varten: Passin kansisivut ja passin väliin tuleva maalomake. (pdf-muoto). Tässä on ladattavana pelkkä maalomake -pdf-muodossa ja tässä muokattavat versio maalomakkeesta -page-muodossa.

 

 

 1. Matkasuunnitelma Excel-taulukko. Matkasuunnitelma ja matkabudjetti laaditaan Excel-taulukkoon, jonka oppilas jakaa opettajan kanssa. Taulukko löytyy tästä. Tarkemmat ohjeet taulukon täyttämisestä löytyvät itse taulukosta.

 

Matkasuunnitelmaan suunnitellaan matka alusta loppuun. Käytössä on 2000 euroa. Matka on suunniteltava niin, että rahat riittävät. Sattumakortit voivat tuoda yllättävää tuloa tai rahan menoa. Matkan aikana on mahdollisuus myös tienata tekemällä mm. taidetehtäviä. Taulukko voi olla henkilökohtainen tai parin tai ryhmän yhteinen. Taulukon laadinta voi olla vaikeaa oppilaille, joilla on hahmotuksen tai ymmärtämisen haastetta), joten parityö on suositeltavaa.

 

 

4. Sattumakorteilla voitte tehdä matkanteosta jännittävämpää. Jokainen oppilas joutuu nostamaan prosessin aikana kolme sattumakorttia, jotka voivat tietää rahan menoa tai tuloja. Matkavakuutus voi auttaa pois pahimmista pinteistä. Lataa sattumakorttisivu. (Muokattava page-tiedosto.)

Aloittakaa opettajajohtoisesti käymällä seuraavat kohdat 1 ja 2 oppilaiden kanssa läpi. Vaalenapunainen teksti on ohje opettajalle.

1. Tavoitteet ja arviointi

Käykää tavoitteet ja arviointi oppilaiden kanssa läpi ennen prosessin alkua.

Sisällölliset tavoitteet:

 • Tutustutaan laajalti Euroopan maihin ja Euroopan kulttuuriin
 • Opitaan tunnistamaan Eurooppaan liittyviä tunnuspiirteitä (kulttuurilliset, maantieteelliset piirteet)
 • Opitaan hahmottamaan Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa Euroopassa
 • Tiedostetaan eri maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.
 • Opitaan lukemaan ja tekemään tilastoja.

Taidolliset tavoitteet:

 • Kehitetään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja (L3, 7).
 • Vahvistetaan monilukutaitoa: tutustutaan erilaisiin teksteihin ja lähteisiin sekä tehdään tehtäviä erilaisissa ympäristöissä (kirjatehtävät, digitehtävät, verkkomateriaali jne.) (L4)
 • Harjoitellaan työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia ja tekemään perusteltuja valintoja (L1)
 • Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia kulttuureja (L2)
 • Opetellaan toimimaan vastuullisesti ja päämäärätietoisesti yksilönä ja ryhmässä. (L 1, 3, 7)
 • Harjoittelen luovaa ideointia ja samalla huomioin rahan asettamat rajoitteet suunnitelman toteutukselle (= harjoittelen budjetointia) (L6, 7)
 • Opetellaan käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. (Excel, pedanet, tiedon etsintä netistä) (L5)
Arviointi

Maasta poistuminen edellyttää hyväksyntäleimaa opettajalta ns. passilomakkeeseen, johon tehdään tehtävät kustakin maasta. Arvosana määräytyy matkasuunnitelman ja hyväksytysti tehtyjen maakohtaisten passilomakkeiden (maakohtaiset tehtävät) määrän perusteella.

Projekti vaatii paljon itseohjautuvuutta, kykyä seurata laajoja ohjeita ja kohtuullisia TVT-taitoja. Opettaja voi ryhmän projektityökokemuksen ja TVT-taitojen perusteella vielä harkita kohtuullista arviointia. Suuntaa-antavat arviointikriteerit:

 • Perusteellisesti laadittu Excel-matkasuunnitelma ja 8 valmista erinomaisesti tehtyä passilomaketta – EH
 • Hyvin laadittu matkasuunnitelma ja 6-7 valmista passilomaketta – HY
 • Kohtalaisesti laadittu matkasuunnitelma ja 5 valmista passilomaketta – TY/KO
 • Arvosanaan vaikuttaa myös kuinka hyvin onnistut suunnitelman teossa ja sen seuraamisessa ja kuinka toimit yhteistyössä luokkatovereidesi kanssa jakson aikana.

Käykää ohjeet läpi luokan kanssa yleiset ohjeet yhdessä. Näiden ohjeiden avulla oppilas saa yleiskuvan projektista.

Olet lähdössä matkalle Eurooppaan kuukauden ajaksi. Voit tehdä matkan reilaten (junalla) tai muulla tavoin. Kuvitellaan, että olet 18-vuotta. Tee suunnitelma, missä maissa aiot matkallasi käydä. Ota suunnitelmassa huomioon ajan riittävyys sekä matkabudjetti. Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin alat suunnittelemaan matkaasi. Projektin tekoon on koulussa käytettävissä noin 40 tuntia.

Yleiskuvaus – mitä projektissa tehdään?

Käykää luokan kanssa yhdessä läpi projektin päävaiheet.

Tehtävät:
1) Tehkää kullekin oppilaalle oma passi (monistettava passipohja)

Oman passin täyttämisen ja väliin tulevien maalomakkeiden jakamisen voi tehdä yhdessä sen kaksoistunnin lopuksi, jossa projekti esitellään oppilaille.

2) Tee ensin online-karttatehtävät, joissa tutustut Euroopan kartastoon. (tehtävät löytyvät alla olevista tehtävistä)

3) Suunnittele Euroopan matkan matkareittisi ja yöpymispaikkasi Excel-taulukkoon.

On hyvä, jos opettaja näyttää oppilaille Excel-taulukon tässä vaiheessa ja selittää näyttäen, kuinka taulukko täytetään.

On tärkeää, että opettaja esittelee myös viisi tehtäväkategoriaa (alla) ja selittää esimerkin omaisesti, kuinka kustakin kategoriasta voi valita tehtävän ja kirjata sen Excel-suunnitelmaan esim. jos kohdemaana on vaikkapa Ruotsi.

Tehtäväsi on suunnitella matka, jossa vierailet vähintään 5 maassa (erinomainen arvosana edellyttää kahdeksaa maata). Huomaa, että sinun tulee pysyä matkabudjetissasi, joka on 2000 euroa. (Matkan aikana voi tienata rahaa, kuten myös joutua ryöstetyksi. Kaiken kattava matkavakuutus maksaa 50 euroa.) Excel-suunnitelman voit tehdä yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Excel-taulukon voi ladata tästä. Jaa taulukko opettajasi kanssa, jotta hän voi seurata etenemistäsi.

4) Aloita tehtävien teko reittisi ensimmäisestä maasta (pyydä tätä ennen opettajalta maalomakkeet, johon tehtävät tehdään). Täytät jokaisesta vierailemastasi maasta maalomakeen. Jokaisessa maalomakkeessa on yleiset maahan liittyvät tehtävät ja 5 tehtävää, jotka valitaan eri tehtäväkategorioista (tästä lisää myöhemmin).

 

5) Kun ensimmäisen maan lomake on valmis ja olet siirtymässä uuteen maahan, käy leimauttamassa passisi opettajalla. Tomi näin jokaisen maalomakkeen jälkeen.

Ei muuta kuin töihin!

Tästä eteenpäin oppilaat voivat edetä itsenäisesti. Opettaja voi kopioida ohjeet omalle alustalle ja ohjeistuksen pienemmissä palasissa projektin edetessä.

1. Karttatehtävät ennen matkaa tehtäväksi

Käytä karttatehtäviin maksimissaan kaksi oppituntia. Jos ne jäävät kesken, ei haittaa. Etene seuraavaan, kun olet suorittanut edellisen tehtävän hyväksytysti.

1) Tutki Euroopan karttaa ja tutki, minkä nimisiä valtioita Euroopassa sijaitsee. Sen jälkeen testaa tietouttasi Euroopan valtioista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on hyväksytty, kun onnistut muistamaan kaikkien Euroopan valtioiden sijainnin.

2) Tutki Euroopan kartasta erilaisia jokia. Sen jälkeen testaa tietouttasi Euroopan joista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on hyväksytty, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

3) Tutki Euroopan unionia esimerkiksi oppikirjan ja internetin avulla. Tämän jälkeen testaa tietouttasi Euroopan Unionin valtioista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

4) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan vuoristoista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

5) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan meristä https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

6) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan pääkaupungeista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

7) Tutki Euroopan valtioiden lippuja. Testaa tietouttasi Euroopan valtioiden lipuista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

8) Selvitä (kirjan tai internetin avulla), monta metropolialuetta Euroopassa on ja missä ne sijaitsevat. Testaa tietouttasi Euroopan metropolialueista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

Jos tuntuu siltä, että et millään saa monesta yrityksestä huolimatta suoritettua tehtävää hyväksytysti, siirry seuraavaan tehtävään.

2. Ohjeet matkan suunnittelulle Excel-taulukkoon

Olet lähdössä reissamaan (mahdollisesti interrailillä) Eurooppaan kuukauden ajaksi. Tee suunnitelma, missä maissa aiot matkallasi käydä. Ota suunnitelmassa huomioon ajan riittävyys sekä matkabudjetti. Lue tämän luvun ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin alat suunnittelemaan matkaasi

Käytettävissä oleva aika:

Euroopassa on paljon nähtävää ja koettavaa. Aikaa sinulla on kuitenkin käytettävissä rajallisesti, joten kaikkea ei ehdi näkemään ja kokemaan. Tee huolellinen suunnitelma siitä, kuinka kauan vietät aikaa missäkin maassa. Koko matkaan on käytettävissä yhteensä 1 kuukausi (30 päivää). Oppitunteja projektiin käytetään noin 40 (opettaja harkitsee vielä kokonaisaikaa, kun prosessi on käynnistynyt). Jos tähtäät erinomaiseen arvosanaan, joutunet tekemään projektia myös kotona.

1) Euroopan osat tutuksi Aloita matkan suunnittelu tutustumalla yleisesti Euroopan osiin lukemalla huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta sivut 90-91. (Jos Pisara ei ole käytössä, joku muu yleisesti Euroopan maantiedettä käsittelevä aineisto sopii myös.)

2) Lataa Excel-taulukko koneellesi ja tallenna se omaan OneDriveen (tai muulle jaetulle palvelulle).

3) Avaa taulukko ja jaa se opettajan kanssa. (Excelissä oikeassa yläkulmassa on “jaa” toiminto, josta voit jakaa tiedoston opettajasi kanssa.)

4) Lue alla olevat matkasuunnitelman ehdot huolella ja tee matkasuunnitelma ja matkabudjetti omaan Excel-taulukkoosi.

Ehdot matkasuunnitelmalle:

a) Suunnittele taulukkoon vähintään 5 matkakohdetta.
b) Kohteita voi olla enemmän (EH arvosana edellyttää kahdeksaa kohdetta), jos aika ja rahat riittävät.
c) Ainakin neljä kohteistasi, pitää olla eri osissa Eurooppaa (pohjoinen, etelä, itä, länsi, keski) (ks. tehtävä 1, YLT s. 90-91)
d) Ainakin kolmessa maassa pitää olla suurimpana kirkkokuntana joko luterilainen (tai anglikaaninen), ortodoksinen tai katolinen -kirkko (katso kuva)
e) Jokaisessa maassa teet yhden tehtävän viidestä eri kategoriasta (kategoriat ja tehtävät löytyvät alapuolelta). Osa tehtävistä on pakollisia, mutta voit itse päättää missä järjestyksessä tehtäviä teet. Kannattaa kuitenkin huolella suunnitella tehtävät etukäteen, jotta ne järkevästi liittyvät matkakohteisiisi.
f) Matkabudjettisi on 2000 euroa. Excel-taulukolla pidät kirjaa matkabudjetista myös matkan aikana. Matkabudjetin ylittäminen vaikuttaa myös loppuarvosanaasi suunittelun osalta.
g) Osa tehtävistä on ansaitsemistehtäviä, joilla voit kartuttaa matkabudjettiasi myös matkan aikana. Nämäkin tehtävät kannattaa valita huolella etukäteen.
h) Kolme kertaa matkan aikana joudut ottamaan sattumakortin. Kortissa voi olla joku huono sattuma (ryöstö, matkatavaran rikkoutuminen, sairaus tms.), joka tietää sinulle matkabudjettiin tuntuvaa lovea. On toki myös mahdollista, että sinua lykästää eli saat lisää rahaa (esim. tapaat ystävällisen paikallisen, joka antaa sinulle ilmaisen yösijan). Osa korteista on huonoja sattumia. Jos sinulla on matkavakuutus, se korvaa useimmat huonot sattumat, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkia. Matkavakuutus maksaa 50 euroa ja sen voi ottaa ennen matkaa tai matkan aikana, mutta se vaikuttaa vain, jos se on voimassa tapahtuman sattuessa.
i) Matka-aika – määritä googlemapsilla jokaisesta kohteesta seuraavaan kohteeseen ja myös tämä merkitään lomakkeeseen. Jos päätät matkustaa jotenkin muuten kuin koko Euroopan kattavalla Interrail-kortilla junissa, merkitset matkustusvälineen ja matkan hinnan taulukkoon. Paikallisliikenteen maksuja ei tarvitse ottaa huomioon.
l) Opettaja kustantaa matkasi Tallinnaan tai Tukholmaan eli voit aloittaa matkasuunnitelmasi toisesta näistä kohteista.

5) Käytä matkasuunnitelman teossa apuna seuraavia nettisivuja:
Google maps https://www.google.fi/maps
Momondo https://www.momondo.fi/hotellit
AirBnb https://www.airbnb.fi/
VR-interrailliput https://www.vr.fi/cs/vr/fi/interrail
Ebookers https://www.ebookers.fi/?langid=1035
Booking.com https://www.booking.com/index.fi.html
Trivago  https://www.trivago.fi/

Euroopan maat:

ALANKOMAAT, ALBANIA, ANDORRA, BELGIA, BOSNIA JA HERTSEGOVINA, BULGARIA, ESPANJA, IRLANTI, ISLANTI, ITALIA, ITÄVALTA, KAZAKSTAN, KREIKKA, KROATIA, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LIETTUA, LUXEMBURG, MALTA, MOLDOVA, MONACO, MONTENEGRO, NORJA, POHJOIS-MAKEDONIA, PORTUGALI, PUOLA, RANSKA, ROMANIA, RUOTSI, SAKSA, SAN MARINO, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SUOMI, SVEITSI, TANSKA, TSEKKI, TURKKI, UKRAINA, UNKARI, VALKO-VENÄJÄ, VATIKAANIVALTIO, VENÄJÄ, VIRO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (ISO-BRITANNIA)

6) Kun Excel-matkasuunnitelma on valmis, näytä se opettajalle. Kun saat open hyväksynnän, voit aloittaa toteuttamaan suunnitelmaas

Kukin tehtävä tehdään vain kerran. Jokaisessa maassa tehdään tehtävä, jokaisesta kategoriasta. Kirjoita tehtäväkoodi (esim YLT 2) passimonisteesi tehtäväikkunaan.

 

Tehtävät tehdään passimonisteeseen. Muista aina vastata kysymykseen kokonaisella virkkeellä! Jos kyseessä on kirjatehtävä, video, taidetehtävä, tee ne ohjeen mukaan ja kirjoita passimonisteeseen, että olet tehnyt tehtävän ja kuinka olet tehtäväsi julkaissut (esim. laittanut omalle pedanet-sivullesi). Jos päätät tehdä kaikki 8 maata, voi olla, että jostakin kategoriasta loppuvat tehtävät. Tällöin saat valita sopivan tehtävän mistä tahansa kategoriasta.

 

Kategoria 1: YLT – kasvillisuus, ilmasto ja eläimet

 

YLT 1 – kasvillisuus vyöhykkeet

 

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 48-49 ja silmäile yleisluontoisesti sivut 50-54 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä kasvillisuusvyöhykkeellä valtio sijaitsee?
b) Kerro, mitkä ovat kasvillisuusvyöhykkeen peruspiirteet.

 

YLT 2 – ilmasto

 

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 84-85 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä ilmastoalueella valtio sijaitsee?
b) Mitkä ovat kyseisen ilmaston peruspiirteet?
c) Jos ilmasto poikkeaa Suomen ilmastosta, miten se poikkeaa?

 

YLT 3 – kasvillisuusalueet

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 86-86 Ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä kasvillisuusalueella vierailemasi valtio on?
b) Millaiseen ilmastoon alueen kasvit ovat tottuneet?
c) Poikkeaako kasvillisuus alue Suomesta ja jos poikkeaa, miten?

 

YLT 4 – eläintehtävä

– Käytä apuna oppikirjan sivuja 88-89 sekä internettiä ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millaisia eläimiä valtiossa elää (tietynlaisia eläimiä elää tietyillä kasvillisuusvyöhykkeillä)?
b) Onko valtio tunnettu jostain tietystä eläimestä?
c) Mikä on valtion kansalliseläin?

 

YLT 5 – matematiikka, säädiagrammi
pakollinen

a) Tee matematiikan kirjasta sivut.134-135 ja tarkista ja korjaa.

 

b) Etsi Internetistä ilmastodiagrammi vierailemasi maan pääkaupungista ja kopioi löytämäsi ilmastodiagrammi passilomakkeeseen. (tulosta tai piirrä)

 

Alla on Tokion ilmastodiagrammi. Punainen viiva kertoo lämpötilan ja siniset pylväät kertovat sademäärän millimetreinä.
Vertaa diagrammia Tokion diagrammiin ja vastaa kysymyksiin.

 

 

c) Kummassa maassa on lämpimämpää elokuussa?

 

d) Kummassa maassa on kylmempää tammikuussa?

 

e) Kummassa maassa sataa enemmän kesäkuussa?

 

f) Kummassa maassa vähäsateisin kuukausi ja monta millimetriä tällöin sataa?

 

YLT 6 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

 

Kategoria 2: YLT2 – Euroopan osat, valtiot, aika

 

YLT2 1 – EU-valtiot

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 90-91
a) Mitä tarkoittaa brexit? (etsi tämä tieto Internetistä)
b) Kuinka monta jäsenvaltiota on Euroopan unionissa tällä hetkellä? (etsi Internetistä tai päättele kirjasta, jossa on vanhaa tietoa)
c) Mainitse 5 asiaa, jotka ovat hyvin Euroopassa. (esim. oppikirjassa mainitut)

 

YLT2 2 (Euroopan osa -tehtävä)

 

– Jos vierailemasi maa kuuluu Länsi-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 92-93
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa?
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

 

YLT2 3 (Euroopan osa -tehtävä)

 

– Jos vierailemasi maa kuuluu Keski-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 96-97
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 4 (Euroopan osa -tehtävä)

 

– Jos vierailemasi maa kuuluu Etelä-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 98-99
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

 

YLT2 5 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa kuuluu Itä-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 100-101
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

 

YLT2 6 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa on Brittien saarilla, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 94-95
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mitä kieltä puhutaan Brittien saarilla?
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kaksi tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).
f) Tutki, miksi Pohjois-Irlannissa on pitkään ollut levotonta?

 

YLT2 7 (Euroopan osa -tehtävä)

 

– Jos vierailemasi maa sijaitsee Balkanin niemimaalla, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 102-103
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

 

YLT2 8 – vertaile maita

Vertaa vierailemaasi maata ja Suomea globalis.fi palvelussa (https://www.globalis.fi/Tilastot#group-by-letter) (Valitse maat “Vertaile maita” kohdassa ja klikkaa vertaa.) Vastaa seuraavin kysymyksiin.

 

1) Kumpi maa on pinta-alaltaan pienempi?
2) Kummassa maassa syntyy enemmän lapsia ja kuinka paljon?
3) Kummassa maassa on pienempi ekologinen jalanjälki?
4) Kummassa on pidempi keskimääräinen koulutuksen pituus?
5) Kummassa maassa on suurempi lapsikuoleisuus ja paljon se on?

 

YLT2 9 – vertaile maita
Vertaa vierailemaasi maata ja Suomea globalis.fi palvelussa (https://www.globalis.fi/Tilastot#group-by-letter) (Valitse maat “Vertaile maita” kohdassa ja klikkaa vertaa.) Vastaa seuraavin kysymyksiin koko lauseella.

 

1) Kummassa maassa on suurempi lapsikuoleisuus ja paljon se on?
2) Kummassa maassa on puhtaampi juomavesi.
3) Kumpi maa saa aikaan enemmän hiilidioksidipäästöjä.
4) Mistä hiilidioksidipäästöissä näkyvä ero voisi sinusta johtua?
5) Katso pieni opetusvideo bruttokansantuotteesta ja vastaa kysymykseen.

Kummassa maassa on korkeampi bruttokansan tuote?

 

YLT2 10 – maan aika

 

Tee tämä tehtävä, jos vierailemassasi maassa on eri aika, kuin Suomessa.
1) Selvitä, jos Suomessa kello on aamulla klo 8, paljon kello on vierailemassasi maassa?
2) Selvitä, miksi eri maissa voi olla eri aika?

 

YLT2 11 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

 

Kategoria 3: HIUE -Historia ja uskonnot

 

HIUE 2 – ortodoksisuus

 

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten ortodokseja, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.

 

– Jos maassa asuu eniten orotodokseja, ratkaise 2 seuraavaa ristikkoa
(ristikot voivat olla aika vaikeita, mutta hint-toiminnolla saat vihjeitä, tee ristikko läpi):

 

1) Ortodoksikirkossa käyttäytyminen
http://www.ortoboxi.fi/tehtava/Kirkossa_kayttaytyminen/quiz.html

 

2) Ortodoksivisa
http://www.ortoboxi.fi/tehtava/Ortodoksi_visa/quiz.html

 

(jos tehtävä ei aukea, salli Flash-selaimen käyttö selaimessasi)

 

3) Kirjoita matkapassiisi uutta 3 asiaa, jotka opit ortodoksikirkosta.

 

HIUE 3 – katolisuus

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten katolisia, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.
Tutustu katolisen kirkon tiedotussivuun ja vastaa kysymyksiin kokonaisin lausein:
https://katolinen.fi/katolilaisena-elaminen/

 

1) Mikä on kaikille kristityille yhteinen Jeesuksen sanomiseen perustuva “Kultainen sääntö”?
2) Katolisessa kirkossa painotetaan paljon “hyveitä”. Mitkä ovat sivuilla mainitut neljä “päähyvettä”?
3) Mikä näistä hyveistä on sinulla parhaiten hallussa?
4) Missä hyveessä on sinulla eniten kehittymistä?
5) Lue “kirkon käskyt”. Selvitä mitä tarkoittavat seuraavat sanat:
a) eukaristian sakramentti 
b) paasto
c) rippi (ripittäytyminen)
6) Kymmenen käskyä ovat yhteisiä sekä kaikille kristityille että juutalaisille. Mikä on 8. käsky ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

 

HIUE 4 – luterilaisuus

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten luterilaisia, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.

 

Lue uskonnon kirjasta (Sydän 5) sivut 38-41 huolella. 

 

Tee sivulta 41 tehtävät 1-2 passimonisteeseesi.

 

HIUE 5 (Tee tämä, jos vierailet vatikaanivaltiossa tai Italiassa)

 

Tutustu virtuaali Vatikaaniin osoitteessa: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html ja tee tehtävät

 

1) Vieraile Sikstuksen kappelissa (Sistine Chapel). http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html ja katso kappelin kattofreskoa (kattomaalaus). Minkä tutun raamatunkertomuksen näet siellä kuvitettuna.

 

2) Vieraile Niccoline-kappleissa. Kappelin katossa keskellä on neljän miehen kuvat. Selvitä salapoliisitehtävänä ketä nämä neljä miestä ovat. Vihjeenä on miesten vieressä olevat hahmot, jotka ovat kotka, härkä, leijona ja ihminen.

 

3) Vieraile Pio Clementino -museossa. Mitkä tutut kreikkalaisen pylväänä päät näet aulassa, josta aloitat kierroksesi?

 

HIUE 6 – 2. maailmasota

Vastaa kysymyksiin koko lauseella.

 

1) Selvitä, milloin sodittiin toinen maailmansota.
2) Selvitä, mihin liittoutumaan vierailemasi maa kuului sodassa.
3) Oliko maa voittajien vai häviäjien puolella?

 

HIUE 7 – islam

 

– Selvitä googlaamalla, kuinka paljon muslimeja asuu vierailemassasi maassa.
– Jos muslimeja on yli 500 000, voit tehdä tämän tehtävän.
Vastaa kysymyksiin koko lauseella:
1) Mikä on islamin Pyhä kirja?
2) Mitkä ovat islamin uskon 6 uskonkappaletta
3) Mitkä ovat islamin uskon 5 peruspilaria (tehtävää), joita kaikkien muslmien tulisi noudattaa?

 

HIUE 8 – Euroopan taistelut

1) Tutustu Euroopan taisteluihin historian oppikirjan ja internetin avulla. Tee Euroopan taistelut -testi: https://www.toporopa.eu/fi/taistelut.html

 

2) Tee viiden taistelun lista “euroopplaisista taisteluista”, jossa mainitset taistelun osapuolet ja voittajan.

 

HIUE 9 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

 

Kategoria 4: KIKU – Kielet ja kulttuuri

 

KIKU 1 – paikallinen muusikko

 

1) Etsi maahan liittyvä suuri säveltäjä/muusikko.
(Kyseessä voi olla klassisen musiikin suuri säveltäjä tai kevyeen musiikin muusikko/yhtye).
2) Etsi henkilöstä/yhtyeestä perustiedot.

 

a) Nimi, elinaika, syntymäpaikka
b) Musiikin ala/tyylisuunta
c) Missä hän on vaikuttanut?
d) Tunnetuimmat kappaleet/sävellykset.
e) Mikä on ominaista henkilön musiikille.

 

3) Kuuntele muusikon tuotantoa ja valitse yksi sinua erityisesti koskettavat kappale.

 

4) Pyydä opettajaa soittamaan kappale työskentelyn taustamusiikiksi luokassa. Ennen kappaleen esitystä, kerro lyhyesti luokalle kenen kappaleesta on kyse, minkä maalainen säveltäjä on ja mikä on kappaleen nimi.

 

KIKU 2 – taideteos – (Pakollinen jossain vaiheessa projektia)

1) Tutki, mikä on vierailemasi valtion merkittävin nähtävyys tai yksi merkittävimmistä nähtävyyksistä (esim. Pariisissa Eiffel-torni).

 

2) Tee valitsemastasi nähtävyydestä taideteos A4-A3-kokoon. Käytä valitsemaasi tekniikkaa (esim. vesivärimaalaus, peitevärimaalaus, puukynä- tai liitutyö, dot painting-maalaus, grafiikka lino-levylle).

 

3) Käytä kohteesta tulostamaasi kuvaa mallina. Taideteoksen ei kuitenkaan tarvitse olla esittävä, vaan voit käyttää paljon taiteilijan vapautta. Tärkeää olisi kuitenkin, että kohde olisi jollain tapaa tunnistettava.

 

KIKU 3 – paikallinen kuvataiteilija – katutaiteilulla voi kartuttaa matkakassaa

1) Selvitä vierailemassasi maassa, jonkun tunnetun kuvataiteilijan nimi ja kirjoita hänestä perustiedot passilomakkeeseesi.
– Taiteilijan nimi?
– Elinaika
– Asuinpaikka
– Kaksi yksityiskohtaa hänen luonteestaan, ulkonäöstään tai henkilökohtaisesta historiasta.
– Mitä taiteellista tyylisuuntaa taiteilija edusti.

 

2) Valitse joku taiteilijan töistä ja tulosta se.

 

3) Tee tulostamastasi työstä taidejäljennös A4-A3 -kokoiselle paperille (valitse teokseen sopiva tekniikkaa, käytä ruutusuurennosta, jos halua)

 

4) Aseta taideteos “myytäväksi” luokan seinälle. Työn huolellisuuden ja näköisyyden perusteella opettaja voi maksaa siitä lisää matkakassaasi 0-150 euroa.

 

KIKU 4 – katuperformanssi tanssimalla – katuesiintymisellä voi kartuttaa matkakassaa
(kirjoita passimonisteeseen kategoira 4 kohtaa soittamasi laulun nimi)Opettele youtuben avulla liikkeitä vierailemasi maan kansan tansseista. Kuvaa Tiktok (tms.) video, jossa esitätte keskeisimmät kansantanssimuuvit. Esittäkää kuvaamanne video luokassa. Videosta, johon olette onnistuneet saamaan paikallisia liikkeitä paikallisen kansanmusiikin tahtiin voi saada matkakassaan lisää 100 euroa.

 

KIKU 5 – katusoitolla voi kartuttaa matkakassaa
(kirjoita passimonisteeseen kategoira 4 kohtaa soittamasi laulun nimi)

HUOM: voit lisätä matkabudjettiasi katusoitolla eli opettele soittamaan laulu (maksun voi saada kahdesta laulusta) pianolla ja tienaat lisää matkavaluuttaa.

1) Alla on otteita eurooppalaisista kansanlauluista. Kuuntele otteet kaikista lauluista.

 

2) Katso, onko listalla laulu vierailemastasi maasta ja harjoittele soittamaan se pianolla (nuotit saat opettajalta). Voit soittaa myös muun maan kansanlaulun, joka ei liity vierailemaasi maahan, mutta jos opettelet soittamaan vierailemasi maan laulun, saat 40 euron lisäbonuksen.

 

3) Voit nauhoittaa laulun puhelimella ja lisätä nauhoituksesi palautuskansioon (alla).

 

 1. Taso – opettele soittamaan 1. tason kappale oikealla kädellä nuotista, jossa on nuottien numerot valmiina. (50 euroa lisää matkakassaan)
 2. Taso – opettele soittamaan oikealla kädellä Kari-opettajalta saamasi kappale, johon laitat itse nuottien numerot Opit soittamaan -vihkon avulla. Voit valita alla kappaleen alla olevista linkeistä ja nuotin saat Kari-opelta. (100 euroa)
 3. Taso – opettele soittamaan kaksikätisesti (oikeassa kädessä melodia ja vasemmassa bassosävel) Kari-opettajalta saamasi kappale, johon laitat itse nuottien numerot. Voit valita alla kappaleen alla olevista linkeistä ja nuotin saat Kari-opelta. (150 euroa)

 

KORONAPÄIVITYS: Jos sinulla ei ole kosketinsoitinta kotona, tämän tehtävän tekeminen ei tällaisenaan onnistu. Etäkoulussa voi tehtävän suoritttaa myös “laulamalla tai jollain muulla soittimella, jos osaat itse harjoitella”. Nuotit kappaleisiin löytyvät “Teamsistä” Tiedostot välilehden takaa. Kaikki nuotit ovat samassa tiedostossa. Tulosta se, jota tarvitset. Ensimmäisissä nuoteissa on pianisteille numerot valmiina. Jos haluat soittaa jonkun muu nuoteista, laita itse numerot.

Mahdolliset laulut (voit ehdottaa myös muita kansanlauluja, jos löydät niihin nuotit)

Taso 1 – Kuuntele ja valitse

Espanja: Este nino tiene sueno
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=RTi-nVEvqvE
tai
Englanti: Greenleeves
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=GS4xZYpjRas

Taso 2 ja 3 – Kuuntele ja valitse

Italia: Tiritomba
Kuuntele kappale:https://www.youtube.com/watch?v=HZgbehbwRt8

Irlanti:
The last rose of summer
Kuuntele kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=UUpG_mlU1dM

Irlanti:
The Star of The Country Down
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXLnSkGmTdQ

Espanja:
Los bibilicos – Satakielen huilu (MM70)
Kuuntele kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=HwAAkVE9uNo

 

Kreikka:
Sto parathiri stekosoun (MM71)
Kuuntele kappale
https://www.youtube.com/watch?v=sJeBa8df8fQ
KIKU 6 – katutaiteilulla voi kartuttaa matkakassaa

 

1) Tutki vierailemasi valtion pääkaupungin (tai sen osan) arkkitehtuuria. Yritä löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin ja vastaa koko lauseilla.:

 

– Millaisesta arkkitehtuurista kaupunki on tunnettu (googleta arkkitehtuurisuuntauksien nimiä)?
– Liittyykö kyseinen arkkitehtuurisuuntaus johonkin tiettyyn historialliseen vaiheeseen?

 

2) Valitse jokin kyseisen arkkitehtuurisuuntauksen mukainen rakennus ja tulosta siitä kuva.

 

3) Jäljittelet paperille (A4-A3) rakennus lyijykynätyönä (voit käyttää myös graffittikynää, etsi valoja ja varjoja). Yritä piirtää perspektiivipiirros pakopistettä käyttäen.

 

4) Jos laitat työn “katumyyntinäyttelyyn” opettaja voi lisätä matkakassaasi 0-100 euroa työn näköisyyden ja huolellisuuden mukaan.

 

KIKU 7 – kielitehtävä – paikallinen kieli

Tutustu vierailemasi maan kieleen. Kirjoita passimonisteeseen seuraavat fraasit kyseisen maan kielellä suomennoksen perään.

 

Hyvää päivää –

 

Mitä kuuluu –

 

Kiitos –

 

Rakastan sinua –

 

Opettele laskemaan kyseisen maan kielellä viiteen.

 

KIKU 8 – kielitehtävä – englanti

1) Piirrä postikortti, jossa on kuva, joka jollain tavalla kuvaa vierailemaasi maata.
2) Kirjoita postikorttiin englanninkielinen tervehdysteksti, jossa kerrot 3 asiaa maasta.
3) Kirjoita lyhyesti, mitä olet puuhaillut maassa.
4) Lähetä postikortti opettajallesi laittamalla se postilaatikkoon.
5) Kirjoita passimonisteen kategoriakohtaan “postikortti”.

 

KIKU 9 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

KIKU 10 – Euroviisut (tämän tekemällä voi saada 5 musapistettä)

 1) Vastaa kysymyksiin kokonaisin lausein passilomakkeeseesi:
– Mitkä Euroviisut ovat? Mitä niissä tehdään?
– Ketkä voivat osallistua Euroviisuihin?
– Milloin Euroviisut on järjestetty ensimmäisen kerran?
– Miten Euroviisu-kilpailu etenee (millaisia vaiheita siinä on)?
– Onko Suomi joskus Euroviisut? Milloin? Kuka oli Suomen edustaja? Paljonko hän sai ääniä?

 

Tutustu tämän vuoden Euroviisu-ehdokkaisiin (tähän linkkasin koosteen kaikista lauluista) Kirjoita samaan blogimerkintään (jossa kerrot Euroviisuista) oma suosikkisi ja perustele, miksi sen olisi pitänyt tänä vuonna voittaa!

 

2) Tutustu tämän vuoden Euroviisu-ehdokkaisiin:

 

Mikä on oma suosikkisi ja miksi? Perustele useammasta näkökulmasta.

 

Kategoria 5: YLEIS – Yleiset tehtävät

 

Valinnaisista tehtävistä tehdään yksi joka maan kohdalla. Tämä tehdään vierailemasi maan monisteeseen (vaikka tehtävä ei liittyisi suoraan liittyisi maahan). Jos tehtävässä lukee pakollinen, se on tehtävä jossain vaiheessa prosessin aikana.

 

Valinnaisia tehtäviä tehdään myös lisätehtävinä silloin, kun matka-aika ylittyy (yli 5 tuntia 1 tehtävä, yli 10 tuntia 2 tehtävää.) Lisätehtävät tehdään erilliselle lisätehtävä monisteelle, joka liitetään myös passin väliin.

YLEIS 1 – tilastotehtävä
PAKOLLINEN

1. Katso opetusvideo tilastojen lukemisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=maK1rWfDdx4

2. Tee matematiikan kirjasta s.126-127 tehtävät ja tarkista ja korjaa.

 

3. Tutki sitten taulukkoa hylkeiden määrästä: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hylkeet/taulukko/.
Vastaa kysymyksiin:
a) Kuinka monta hyljettä Tanskassa on?
b) Kuinka monta hyljettä Suomenlahdella ja Länsi-Virossa on yhteensä?
c) Missä maassa hylkeitä on vähiten?
d) Missä maassa hylkeitä on eniten?

 

YLEIS 2 – matematiikkaa – tyyppiarvo
PAKOLLINEN

1) Tee matematiikan kirjasta sivut 142-143.

2) Tutki seuraavaa taulukkoa ja vastaa kysymykseen:

 

EUROOPAN TULIVUORET

 

Espanja 2
Islanti 100
Italia 6
Kreikka 6
Norja 1
Venäjä 7

 

Mikä on taulukon tyyppiarvo?

 

YLEIS 3 – matematiikkaa – keskiarvo
PAKOLLINEN (voi tehdä vasta, kun olet vieraillut kolmessa maassa)

1) Tee matematiikan kirjasta s. 138-139.

 

2) Katso kuinka paljon olet käyttänyt rahaa kolmessa vierailemassasi maassa. Tee lauseke ja laske, kuinka paljon olet käyttänyt rahaa keskimäärin.

 

YLEIS 4 -valuutat
1) Tee Euroalue -testi: https://www.toporopa.eu/fi/euroalue.html

 

2) Listaat kaikki ne Euroopan valtiot, joissa valuuttana on euro.

 

3) Mainitse kolme muuta euroopplaista valuuttaa, kuin euro.

 

YLEIS 5 – ansaitsemistehtävä – matkablogi

Monet ihmiset rahoittavat matkojaan kirjoittelemalla lehtijuttuja tai blogeja.

 

Tehtävä: Kirjoita matkailublogi vierailemastasi maasta omalle pedanetsivullesi ja liitä linkki alla olevaan blogi-palautuskansioon. Kerro blogissasi maan perustiedot ja ainakin 5 keskeistä suosittelemaasi nähtävyyttä tai muuta mielenkiintoista vierailukohdetta. Suosittele myös kolmea majoituspaikkaa eri budjetilla matkaileville matkailijoille (halpa, keskihintainen, kallis).

 

Liitä matkakohteesta kuvia pixabay-palvelusta (tai muuta palvelua, jossa on copyrightfree kuvia) (ainakin 3 kuvaa)

 

Hyvästä blogikirjoituksesta voi saada 150 euroa matkakassaan.

 

Kirjoita passilomakkeeseen tähän kohtaan “blogikirjoitus”

 

YLEIS 6 – monarkiat

1) Tutustu internetin avulla Euroopan monarkioihin ja tee Euroopan monarkiat -testi: https://www.toporopa.eu/fi/monarkiat.html

 

2) Listaa viisi Euroopan valtiota, jossa on monarkia, mainitse kuka kyseistä valtiota hallitsee ja kuka on nykyisen hallitsijan seuraava perillinen.

 

YLEIS 7 – tulivuoret

1) Tutustu Euroopan tulivuoriin internetin ja ympäristöopin sekä historian oppikirjojen avulla. Tee Euroopan tulivuoret -testi: https://www.toporopa.eu/fi/euroopan_tulivuoret.html

 

2) Tee lista Euroopan valtioista, joissa on tulivuoria, mainitse viisi tulivuorta nimeltä ja selvitä, milloin ne ovat viimeksi purkautuneet.

 

YLEIS 8 – ansaitsemistehtävä – jalkapallo

 

1) Voit tehdä tehtävän, jos vierailemasi maa osallistuu kesän Euroopan mestaruusjalkapallo-kisoihin.
2) Nimeä kolme maan maajoukkueessa pelaavaa jalkapalloilijaa.
3) Selvitä, milloin viimeksi maa on ollut mukana Euroopan mestaruuskisoissa.
4) Selvitä, mitkä ovat maan sisäisen jalkapalloliigan kolme parasta jalkapalloseuraa (joko tämän vuoden tilanteen tai viime vuoden tilanteen perusteella).
5) Tehtyäsi tehtävät voit tehdä ansaitsemistehtävän:
Koska olet itsekin mestarijalkapalloilijat, päätät maassa vieraillessasi opettaa sikäläiselle maajoukkueelle pientä maksua vastaan pari kikkaa.
Kasvatat matkabudjettiasi niin monella eurolla, kun onnistut kaverisi todistamana pomputtamaan jaloilla palloa yhteen putkeen (tehdään välitunnilla). Maksimirahamäärä, jonka voi saada 150 euroa (eli 150 pomputusta) (Myös polvi ja pääpompautukset hyväksytään).
6) Voit merkata palkkion matkabudjettiisi, kun kaveri on kuitannut hyväksymänsä suorituksen passilomakkeeseesi. Yrityksiä on niin monta, kuin kaveri jaksaa tarkistaa, mutta maasta lähdön jälkeen, tulosta ei voi enää parantaa.

 

YLEIS 9 – ansaitsemistehtävä – yleisuhreilu ja ratsastus

 

1) Mikäli maassa on yleisurheilija tai ratsastaja, joka on saanut mitalleja Euroopan mestaruus yleisurheilukisoissa (kesä tai talviurheilu) tai merkittävässä ratsastuskisassa (mikä se on), voit tehdä tämän tehtävän.
2) Kuka tämä urheilija on ja mikä on hänen lajinsa?
3) Milloin urheilija on saanut mitalleja (voittoja)?
4) Tehtyäsi tehtävät voit tehdä ansaitsemistehtävän:
Koska olet itsekin urheilija, päätät antaa muutaman vinkin maksua vastaan, kuinka paikalliset urheilija voivat parantaa lihaskuntoaan.

 

Saat matkabudjettiisi euron jokaista oikein tehtyä punnerrusta, vatsalihasliikettä (kaveri pitää jaloista), selkälihasliikettä (kaveri pitää jaloista), x-hyppyä ja leuan vetoa kohden, jotka suoritat viiden minuutin aikana. Voit harjoitella, mutta suorituksia on mahdollista tehdä vain kerran. Jos päätät käyttää viidestä minuutista yhden minuutin lankutukseen, saat siitä 40 euroa, mutta vain täysi minuutti lankutusta hyväksytää.

 

Kaveri laskee suoritukset ja kuittaa suorituksesi passimonisteeseesi. Maksimirahamäärä, jonka voi saada 150 euroa.

 

YLEIS 10 – ansaitsemistehtävä – ruokakulttuuri

1) Tutustu kohdemaan ruokakulttuuriin ja laadi kolmen ruokalajin (alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka) menu juomineen, jossa tarjoillaan maan perinteisiä ruokia.

 

2) Laadi menusta blogiteksti, jossa kerrot, mitä eri ruokalajeja tarjotaan. Yritä löytää vapaasti käytettävissä olevat kuvat annoksista. (Jos valokuvia ei löydy, voit myös piirtää menun.) Liitä kuvat blogiisi.

 

3) Suosittele blogissasi myös jotain hyvää ravintolaa kyseisestä maasta, jossa voi saada maan perinneruokia.

 

Monet matkailijat rahoittavat matkojaan blogeilla ja lehtijutuilla. Hyvästä ruokablogista sinäkin voit saada 150 euroa matkakassaan.

 

Jos kirjoitat blogin, kirjoita kategoriakohtaan passilomakkeessasi “ruokablogi”.

 

YLEIS 11 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)