Tutkijoiden maalaamat tulevaisuuden kuvat ovat saaneet päättäjät ja koulutuksen parissa työskentelevät pohtimaan, mikä koulutuksessa on tärkeää ja mitä ovat tiedot, taidot ja arvot, joita tarvitaan huimaa vauhtia muuttuvassa maailmassa. Perusopetuksemme uuden opetussuunnitelman (OPS 2014) ilmentämä oppimiskäsitys ja arvopohja haastavat kouluissa ja oppimateriaalituotannossa vallalla olevaa toimintakulttuuria. Uusi OPS alleviivaa, että tärkeää ovat oppimisen ja elämän taidot, maailmankuvan sirpaleistumista ehkäisevä poikkitieteellisyyteen perustuva ilmiökeskeinen tapa hahmottaa maailmaa ja arvokasvastus, joka korostaa kulttuurisesti kestävää ekososiaalista elämäntapaa.

Moni opettaja kokee haasteellisena laaja-alaiseen osaamiseen ja ilmiöoppimiseen liittyvien tavoitteiden ja koulujen arkitodellisuuden yhteen saattamisen. Koululaitoksessamme on huutava pula opimateriaalille, joka 1) tukee opettajia laaja-alaisten tavoitteiden integroimisessa osaksi opetusta, 2) osallistaa oppilaan oppimisprosessiin ja rakentaa oppimisyhteisöä, 3) käsittelee kulttuurisesti kestävän kehityksen ja ekososiaalisen elämän tavan kannalta relevantteja teemoja, 4) soveltaa tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia relevantilla tavalla ja 5) antaa konkreettiset eväät OPS:n ilmentämän oppimiskäsityksen mukaiseen arviointiin.  TULILLA-oppimateriaalihanke (Tulevaisuuden taitoja ilmiömäisen laajasti) pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

 TULILLA-oppimisprosessi lähtee liikkeelle elämyksellisestä teemaa käsittelevästä tarinasta. Elämyksestä etäännytetään (vrt. Kolb ja elämyksellinen oppiminen) oppijoiden ennakkokäsitysten kartoittamiseen ja oppilaslähtöiseen ilmiöoppimiskokonaisuuden rajaamiseen ja työtapojen valitsemiseen. Verkkoympäristöön rakentuvassa oppimisprosessissa keskeistä on OPS:n oppimiskäsityksestä ja arvopohjasta nouseva teemat, tulevaisuuden taitojen oppiminen, oppilaan osallisuus, yksilölliset oppimispolut ja jatkuva monipuolinen arviointi, joka yhdessä loppuarvioinnin kanssa toimii lähtökohtana seuraavan oppikokonaisuuden yksilölliselle oppimispolulle.

Tulilla oppimiskokonaisuutta on pilotoitu yhdessä Suomen lähetysseuran kanssa. Lähetysseuran hankkeessa soveltavassa osuudessa korostuu vaikuttaminen ja oppilaiden osallistaminen globaaliagentteina kansainväliseen vastuuseen. Oppimisprosessin aikana oppilaat rakentavat omat vaikuttamishankkeensa joko Tansaniaan tai Palestiinaan. Tutustu opetuskokonaisuuteen osoitteesta www.globaaliagentit.fi.

Käsikirjoituksen tekemiseen on saatu tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä ja Otavan kirjasäätiöltä

Näyttökuva 2020-9-20 kello 11.45.41
Scroll to Top